Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie.

Administratorem danych jest Zdzisław Skałubiński, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą KonceptArt Zdzisław Skałubiński z siedzibą w Kobierzycach 55- 040 przy ul. Parkowej 6, NIP: 913 100 19 50, REGON 930447020

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) Rozporządzenia w celu świadczenia usług przez Administratora, przyjmowania płatności, wykonywania czynności księgowych, a także oferowania usług jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników, czyli profilowanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Profilowanie odbywa się na podstawie zebranych danych osobowych Użytkowników, rodzaju wykupionych Pakietów, sposobu korzystania z Serwisu. Administrator profiluje Użytkowników także dla celów statystycznych, analiz, tworzenia zestawień oraz wykrywania nadużyć i zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług. Odbywa się to poprzez wykorzystanie danych osobowych Użytkownika, logów systemowych oraz wszystkich technicznych informacji przesyłanych przez urządzenie końcowe Użytkownika w szczególności adresu IP, identyfikatora przeglądarki, plików cookie, strony odsyłającej.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: adres e-mail, hash hasła, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer NIP, pliki cookie, logi systemowe oraz dane techniczne przesyłane automatycznie do Serwisu przez urządzenie końcowe Użytkownika.

Administrator na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przekazuje bądź może przekazywać dane osobowe do partnerów technologicznych, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Są to następujące podmioty:
OVH Sp. z o.o., Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556
Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP: 8982167294
CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801
JINTERACTIVE Jarosław Ignaszewski, ul. Nożownicza 48/15, 50-147 Wrocław, NIP: 8971721485
DHL Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP: 9512417713
InPost Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059
Dane osobowe są przetwarzane na czas świadczenia usług lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Niektóre dane mogą być przetwarzane również po wycofaniu zgody do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług. Dane księgowe są przechowywane przez czas zobowiązujący Administratora do przechowywania dokumentacji księgowej na podstawie odrębnych przepisów prawa podatkowego.

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak Administrator nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

Użytkownik podaje wszelkie dane osobowe i inne informacje składające się na Konto w sposób dobrowolny. Jednak podanie niektórych danych jest niezbędne do świadczenia usług.

Hasło Użytkownika do Konta jest przechowywane w formie niejawnej z zastosowaniem jednostronnego kodowania, uniemożliwiającego odczytanie. Dostęp do Serwisu odbywa się za pomocą szyfrowanego protokołu.

Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania adresu e-mail, adresów url, fraz kluczowych, klientów, raportów innym osobom lub podmiotom bez wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może udostępniać zebrane dane we własnym zakresie między innymi korzystając z mechanizmów dostarczonych przez Serwis (funkcja udostępniania statystyk).